Eğitim Felsefemiz

Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) ilkesini esas alarak çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçlarını, psikolojik ve fizyolojik özelliklerini ve düzeylerini göz önüne alıyoruz.Böylece her çocuğumuz kendi zeka, yetenek, ilgi ve çalışma temposuna göre ilerliyor.

Öğretim Yöntem ve Modelleri :

Proje Tabanlı Öğrenme : Çocukların çevrelerini keşfetmelerini, araştırma yapmalarını, gözlem yaparak sonuçlarını değerlendirmelerini böylece zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini destekliyoruz. SCAMPER (farklı düşünme) tekniği ile çocukların farklı düşünmelerini, yaratıcılıklarını destekler ve hayal gücünü arttırır.Ayrıca problem çözme, güven çalışmaları, aile katılımı, mutfak çalışmaları, konuk çağırma gibi çalışmalarla desteklemektedir.

 • Proje tabanlı öğrenmenin temel özelliklerinden biri öğrenci merkezli olmasıdır.
 • Projelerde öğrencinin ilgilendikleri gerçek dünya problemlerini ele alır ve projeler yoluyla gerçek dünya ile etkileşir.Bu nedenle proje tabanlı öğrenim gerçekçilik özelliğine sahiptir ve sınıf dışıyla da ilgilidir. 
 • Projeler yönlendirici soru yada problemler üzerine odaklanır.Özgür bir soru yada problem, kavram ve ilkeleri düzenlemede bir çatı sağlar. 
 • Projeler, bir ürün, sunu yada performans geliştirmeyi içerir. 
 • Projeler, bir amacı geliştirmek için birlikte çalışma olarak adlandırır. iş birliği içinde çalışmayı gerektirir. 
 • Proje tabanlı öğrenme ile öğrenciler öğrendiklerini unutmazlar ve öğrenme konusunda daha istekli ve heyecanlıdırlar. 

Çoklu Zeka : Gardner tarafından ortaya atılmıştır ve bireylerin farklı yetenekleri olduğunu savunmaktır.Çoklu zekaya göre her birey farklı zeka boyutları ile dünyaya gelir ve her bireyin farklı yetenekleri vardır.Bu yetenekler uygun çevresel koşullar ortamlar ve uyarıcılar ile gelişir. Bu anlamda öğretmen, okul ve ailenin görevi bu uyarıcıları sunmak, uygun ortamları ve etkinlikleri hazırlamaktır.

1. Sözel/Dilsel Zeka : Sözcüklerin kullanımı ve anlaşılmasına yönelik yetenektir.Dil zekası, gazete, kitap okuyabilme, düz yazı, şiir, rapor ve mektup yazabilme yeteneği, dinleyiciler önünde konuşma yapabilme gibi her türlü yeteneklerle ilgili çalışmaları içerir.

 • Türkçe-Dil Etkinlikleri (Bilmece, şiir, tekerleme, hikaye okuma-dinleme, okuduğunu aktarma, parmak oyunları, şarkı, kukla oynatma)
 • Göster-Anlat Etkinlikleri 
 • Drama Etkinlikleri yapılmaktadır.

2. Mantıksal/Matematiksel Zeka: Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma, neden-sonuç ilişkileri kurma, kıyaslamalar ve sınıflandırma yapabilme yeteneğini geliştiren çalışmalardan oluşur.

 • Deney ve Gözlem Etkinlikleri 
 • Matematik Etkinlikleri 
 • Hafıza Oyunları yapılmaktadır.

3. Görsel/Uzansal Zeka : Görme Duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğini geliştiren çalışmalardan oluşur.Bu amaçla;

 • Görsel Sanatlar Etkinlikleri 
 • Boyama ve Hamur Çalışmaları 
 • Satranç etkinlikleri yapılmaktadır.

4. Müziksel/Ritmik Zeka: Bir ses tonunu yakalayabilme, farkı söyleme gibi yetenekleri geliştiren çalışmalardan oluşur.

 • Ritim Etkinlikleri 
 • Şarkı Söyleme,Dinleme 
 • Müzik, Drama, Dans ve Oyunları oynanmaktadır.

5. Bedensel/Kinetik Zeka : Vücudu kullanarak oyun oynuyorsa yada bir ürün yaratarak duygularını ifade etme yeteneklerini geliştiren çalışmalardan oluşur. Bu amaçla;

 • Yüzme, Golf 
 • Modern Dans ve Halk Oyunları 
 • Dramatik Oyunlar - Jimnastik yapılmaktadır.

6. Kişiler Arası/Sosyal Zeka : Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirlikli çalışma yeteneklerini içeren kişiler arası zeka boyutu, ruh halleri, huylar, yönelimler gibi insanlar arasındaki ilgi farklarını geliştiren çalışmalardan oluşur. Bu amaçla;

 • Göster-Anlat Etkinlikleri 
 • Paylaşım Günleri (Oyuncak, kitap vs.) 
 • Proje Çalışmaları yapılmaktadır.

7. Öze Dönük/İçsel Zeka : İnsanın kendi duygularının, duygusal tepkilerinin derecesini, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yetisidir. Bu amaçla;

 • Beyin Fırtınası yapılmaktadır.

8. Doğa Zekası : Doğal çevre ve canlılar dünya iyi ile kendisini gösterir. Türleri birbirinden ayırt edebilme, hayvan türlerini tanıyabilme ve sınıflandırabilme ile ilişkilidir. Bu amaçla;

 • Fen ve Doğa Etkinlikleri 
 • Bitki ekim ve bakımı 
 • Hayvanat Bahçesinde Hayvan Bakım ve Besleme Etkinlikleri yapılmaktadır.

HİGH/SCOPE : Bu program " Çocuklar en etkili şekilde kendi oluşturdukları faaliyetleri yürütürken öğrenirler." prensibine dayanır. Program bu doğrultuda " etkin öğrenmeyi " temel alır. Özellikle anaokulu çağındaki çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel gelişimine önem veren lisanslı bir programdır. Bu amaçla çocuklara önemli öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisi oluşturduk.